close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ŚLUB

 • Formalności i działania związane z zawarciem związku małżeńskiego w Ambasadzie RP w Teheranie

  obrączki

   

  I. W siedzibie urzędu, osobiście i w obecności konsula RP w Teheranie obie osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński składają pisemne zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   (przewidziane w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego) . Zapewnienie takie składa się wyłącznie przed konsulem przed którym później składane będzie oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński. Zapewnienie jest ważne 6 miesięcy od daty jego złożenia w konsulacie przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo (w przypadku gdy zapewnienia nie są składane jednocześnie, okres 6 miesięcy liczy się od dnia złożenia drugiego z zapewnień).

  - Zgodnie z ustawą z 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy, małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia ZAPEWNIEŃ (w przypadku gdy zapewnienia nie są składane jednocześnie, okres miesiąca liczy się od dnia złożenia drugiego z zapewnień). Nie ma możliwości złożenia ww. zapewnienia przed innym konsulem RP lub w wybranym USC w RP.

   

  II.W dniu złożenia pisemnego zapewnienia przed konsulem RP w Teheranie niezbędne jest jednoczesne przedłożenie w oryginale następujących dokumentów:

   

  1.odpisy aktów urodzenia osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (w przypadku dokumentów zagranicznych - należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski);

  2.osoba, która pozostawała uprzednio w związku małżeńskim (np. rozwiedziona lub owdowiała) dodatkowo odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia (w przypadku dokumentów zagranicznych - należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski);

  3.ważne dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) obojga narzeczonych (do wglądu).

  4.Ustalenie daty ślubu z konsulem jest możliwe wyłącznie po spełnieniu ww. wymogów formalnych.

  5.Dodatkowo, co najmniej na tydzień przed planowaną ceremonią, należy przesłać skany ważnych dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) świadków (tj. dwóch osób pełnoletnich).

   

  III. Dokładną datę ślubu należy uzgodnić z Ambasadą RP w Teheranie stosownie wcześniej; nupturienci powinni zjawić się w urzędzie przynajmniej godzinę przed ceremonią z oryginałami wyżej wymienionych dokumentów. Przed ceremonią zobowiązani są także do uiszczenia opłaty konsularnej za ww. usługę. Opłata konsularna za przygotowanie dokumentacji, zorganizowanie uroczystości oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa wynosi 500,- Euro.

   

  IV. Nupturienci zobowiązani są do zapewnienia sobie świadków (2 osoby). Ambasada nie pośredniczy w szukaniu świadków wymaganych w powyższej uroczystości. Jeżeli świadkowie nie potrafią porozumieć się z konsulem (nie znają języka polskiego lub znają go w stopniu niewystarczającym – co ocenia konsul), osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zapewniają udział tłumacza w uroczystości. Na terenie Iranu nie ma tłumaczy języka polskiego.

   

  V. Po zawarciu małżeństwa, małżonkowie, świadkowie oraz konsul podpisują protokół stwierdzający złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, który stanowi podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego właściwego dla miasta stołecznego Warszawy.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: