close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY CYWILNE

 • INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM

  Obywatel polski może zmienić imię lub nazwisko na swój wniosek złożony kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który jest właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy w Polsce, a w przypadku braku takiego miejsca do kierownika urzędu stanu cywilnego m.st. Warszawy, za pośrednictwem Konsula.

  Wniosek powinien być uzasadniony ważnymi względami, np.

  • nazwisko wnioskodawcy jest ośmieszające lub nie licujące z godnością człowieka,
  • wnioskodawca od wielu lat używa innego nazwiska lub imienia

  Dokumenty, jakie powinien złożyć wnioskodawca ubiegający się o zmianę imienia lub nazwiska:

  • 1. Podanie, które powinno zawierać następujące dane:
  • nazwisko i imię wnioskodawcy / przed zmianą/
  • stan cywilny
  • dokładne adresy za granicą i w kraju
  • nazwisko, imię o które ubiega się wnioskodawca
  • imiona małoletnich członków rodziny, których zmiana ma dotyczyć
  • przyczynę uzasadniającą zmianę nazwiska lub imienia /np. akt naturalizacji, orzeczenie sądu państwa trzeciego o zmianie nazwiska lub imienia /
  • 2. Odpis skrócony aktu urodzenia / w oryginale/
  • 3. Odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli dotyczy /w oryginale tylko polski, jeżeli jest zagraniczny należy wcześniej umiejscowić go w polskich księgach urzędu stanu cywilnego w swoim miejscu zamieszkania w Polsce/,
  • 4. Wyrok rozwodowy, jeżeli dotyczy / w oryginale tylko polski/
  • 5. Paszport polski
  • 6. Dokument stwierdzający zmianę nazwiska lub imienia /akt naturalizacji , orzeczenie sądowe w oryginale do wglądu wraz z tłumaczeniem na j. polski/
  • 7. Ankietę / do pobrania w okienku konsularnym/

   


   

   

   

  ZAWIERANIE MAŁŻEŃSTW Z CUDZOZIEMCEM W POLSCE

  Cudzoziemcy, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński w Polsce składają w polskim urzędzie stanu cywilnego następujące dokumenty:

  1. paszport,
  2. pełny odpis aktu urodzenia oraz jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź poświadczone przez konsula,
  3. zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa tzw. Certificate of No Impediment to Marriage oraz jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź poświadczone za zgodność przez konsula. Zaświadczenie Certificate of No Impediment to Marriage musi być poświadczone przez Ministry of Foreign Affairs, Department of Legalization.

  Na przynajmniej miesiąc przed planowaną datą zawarcia związku małżeńskiego należy złożyć zapewnienie małżeńskie. Zapewnienie może być złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce bądź przed konsulem. Składając zapewnienie małżeńskie w Konsulacie, należy przedstawić paszport oraz pełen odpis aktu urodzenia.

  Uwaga: Certificate of No Impediment to Marriage oraz zapewnienie małżeńskie są ważne 3 miesiące od daty ich wystawienia/złożenia. Data zawarcia związku małżeńskiego może być ustalona nie wcześniej niż 30 dni od złożenia dokumentów w polskim USC.

  W przypadku poświadczania tłumaczenia dokumentu stanu cywilnego (odpisu aktu urodzenia, certificate of no impediment to marriage) przez konsula, przygotowane tłumaczenie należy wraz z oryginałem dokumentu dostarczyć do Ambasady.


   

  Wydobycie, doręczenie odpisów, zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego w Polsce

   

  1. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego:

   

  - odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, w tym wielojęzyczne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego; http://www.msw.gov.pl/portal/pl/73/4504/Wielojezyczne_odpisy_skrocone_aktow_stanu_cywilnego.html

   

  - zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;

   

  - zaświadczenia o stanie cywilnym.

   

  Kierownicy USC mogą wydawać z rejestru stanu cywilnego odpisy aktów i zaświadczenia również w formie dokumentu elektronicznego.

   

  2. Zaświadczenie o stanie cywilnym:

   

  Zaświadczenie o stanie cywilnym zawiera:

   

  - nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia osoby, której stanu cywilnego dotyczy, płeć, imiona oraz nazwiska rodowe rodziców;

   

  - oznaczenie stanu cywilnego jako sytuacji osoby w odniesieniu do małżeństwa.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym zawiera:

   

  - nazwisko, imię (imiona), numer PESEL wnioskodawcy, jeżeli został nadany, i adres do korespondencji osoby składającej wniosek;

   

  - oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia;

   

  - pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

   

  Zaświadczenie o stanie cywilnym jest ważne 6 miesięcy.

   

  3. Podmioty uprawnione do uzyskania w/w dokumentów:

   

  a) odpis aktu stanu cywilnego oraz zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby może uzyskać:

   

  - osoba, której akt dotyczy oraz jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy, opiekun;

   

  - inne osoby, które wykażą w tym interes prawny;

   

  - sąd, prokurator;

   

  - organizacja społeczna, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny;

   

  - organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

   

  b) zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

   

  4. Właściwość organu:

   

  Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

   

  5. Dane umożliwiające odszukanie aktu stanu cywilnego:

   

  - nr aktu stanu cywilnego i nazwa urzędu stanu cywilnego;

   

  - dane osoby której akt dotyczy;

   

  - data i miejsce zdarzenia;

   

  - imiona, nazwiska rodziców;

   

  - w przypadku rejestracji wyznaniowej (do końca 1945r.) - wyznanie osoby oraz nazwę parafii, w której miał miejsce chrzest osoby, ślub lub zgon.

   

  UWAGA: Konsulat w Teheranie nie pośredniczy w wydobyciu aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o stanie cywilnym.

   

  Konsul może jedynie doręczyć dokumenty przekazane przez USC na wniosek osoby przebywającej za granicą złożony bezpośrednio w USC. Za doręczenie pobierana jest opłata konsularna w kwocie 30 Euro.

   

   

   

   


   

   

  Złożenie oświadczenia o wyborze nazwiska przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce /wyłącznie osobiście/.

  Jadąc do Polski należy zabrać ze sobą:

  • 1. Zagraniczny akt małżeństwa wystawiony przez właściwy urząd / certified copy/ zalegalizowany przez Konsulat RP właściwy terytorialnie dla miejsca wystawienia aktu.
  • 2. Akty urodzeń małżonków.
  • 3. Prawomocne wyroki rozwodowe z Polski /dotyczy obywateli polskich/ .

  Tłumaczenia aktu małżeństwa należy dokonać u tłumaczenia przysięgłego w Polsce.


   

  Umiejscowienie aktów Stanu Cywilnego

  Co to jest umiejscowienie aktu stanu cywilnego?

  Szereg zdarzeń w życiu każdego człowieka ma bezpośredni wpływ na jego sytuację prawną. Najbardziej naturalne z tych zdarzeń takie jak urodzenie, małżeństwo czy zgon, kształtują podstawowy status prawny nazywany stanem cywilnym osoby.
   
  Zdarzenia te podlegają rejestracji przez urzędy państwowe, a na ich dowód wydawane są dokumenty potwierdzające ich zaistnienie, nazywane aktami stanu cywilnego. Zdarzenia takie, jeżeli powstają w Polsce podlegają automatycznej rejestracji w Urzędach Stanu Cywilnego. Jeżeli zaś zaistniały za granicą, rejestrowane są we właściwych urzędach tego państwa i nie znajdują odzwierciedlenia w polskich księgach stanu cywilnego.
   
  Aby zdarzenie stanu cywilnego, które zaistniało za granicą było również odnotowane w polskich urzędach należy je tam zarejestrować. Zarejestrowanie takiego zdarzenia, wpisanie go do polskich ksiąg stanu cywilnego i wydanie polskiego dokumentu potwierdzającego jego zaistnienie jest nazywane transkrypcją albo umiejscowieniem zagranicznego aktu stanu cywilnego.

  Czy obywatele Polscy zamieszkali za granicą mają obowiązek rejestrowania zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich urzędach?

  Takiego obowiązku nie ma. Oznacza to że obywatele polscy zamieszkali za granicą jeżeli nie umiejscawiają zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich urzędach nie naruszają żadnych przepisów prawa. Należy natomiast pamiętać, że istnieje szereg uprawnień, z których skorzystać można jedynie wówczas gdy przedstawi się polski akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) dowodzący, że pewne prawa przysługują konkretnej osobie.

  Najbardziej powszechną sytuacją, która stawia taki wymóg jest złożenie wniosku o wydanie 10-cio letniego paszportu polskiego. Oprócz tego wymóg taki nakładają np. przepisy prawa spadkowego czy przepisy dotyczące prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 

  Do kogo składa się wniosek o umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego? 
   
  Wniosek o umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego składa się do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce. Właściwym urzędem jest urząd wg miejsca zamieszkania wnioskodawcy w Polsce. Jeżeli zaś osoba wnioskodawcy nie posiada w kraju miejsca zamieszkania, urzędem właściwym jest Urząd Stanu Cywilnego wg ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. W sytuacji gdy wnioskodawca nigdy w Polsce nie miał miejsca zamieszkania urzędem właściwym do wpisania jego aktu jest Urząd Stanu Cywilnego dla Miasta Stołecznego Warszawy - Śródmieścia ( ul. Jezuicka 1/3, 00-950 Warszawa, skr. poczt. P-18).
   
  Wniosek powinien zwierać prośbę o umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego i wydanie na tej podstawie polskiego aktu, wraz z informacjami dotyczącymi obecnego i poprzedniego miejsca zamieszkania. 

  W jaki sposób należy złożyć wniosek?
   
  Wniosek o umiejscowienie aktu stanu cywilnego może zostać złożony we właściwym urzędzie osobiście przez wnioskodawcę, za pośrednictwem upoważnionej osoby, drogą pocztową lub za pośrednictwem konsula.
   
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsul pobiera opłatę z wykonanie takiej czynności w wysokości określonej tymi przepisami.

  Co należy załączyć do wniosku o umiejscowienie?
   
  1. umiejscawianie aktów urodzenia i zgonu:
  Do wniosku należy załączyć oryginalny odpis aktu stanu cywilnego oraz jego urzędowe tłumaczenie. Urzędowe tłumaczenia dokumentów dokonywane są w Polsce przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli tłumaczenie jest wykonywane za granicą, aby miało charakter urzędowy musi być poświadczone przez konsula. 
  2. umiejscawianie aktu zawarcia związku małżeńskiego, w wyniku którego kobieta przyjmuje nazwisko męża.
   
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa rodzinnego, przy zawarciu związku małżeńskiego kobieta i mężczyzna składają oświadczenie jakie nazwisko będą nosić po zawarciu związku małżeńskiego. Nie złożenie takiego oświadczenia oznacza, że małżonkowie pozostają przy swoich dotychczasowych nazwiskach.
   
  Jeżeli zatem kobieta pragnie po zawarciu związku małżeńskiego nosić nazwisko męża to jej wybór musi być odnotowany w akcie zawarcia małżeństwa.
   
  Jeżeli urząd , w którym zawarto związek małżeński wydaje akty zawarcia związku małżeńskiego w których zawarta jest informacja o nowym nazwisku ( new surname, last name after marriage ), jest to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wyborze nowego nazwiska zgodnie z polskimi przepisami.
   
  Jakkolwiek, jeżeli takiej informacji nie zamieszczono w akcie małżeństwa, to taki akt można uzupełnić poprzez złożenie oświadczenie o wyborze nazwiska przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego a za granicą przed konsulem (wymagane jest osobiste stawiennictwo w konsulacie) albo przed notariuszem publicznym. W tym ostatnim przypadku tj. gdy oświadczenie o wyborze nazwiska składane jest przed notariuszem niezbędne jest opatrzenie dokumentu w pieczęć Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
  W konsekwencji, w przypadku umiejscawiania zagranicznego aktu małżeństwa za pośrednictwem konsula, osoby upoważnionej lub poczty do wniosku o umiejscowienie aktu małżeństwa należy załączyć: oryginalny akt małżeństwa, jego tłumaczenie poświadczone przez konsula oraz oświadczenie o wyborze nazwiska (jeżeli takowe jest potrzebne). W przypadku gdy kobieta która zawarła związek małżeński dokonuje osobiście umiejscowienia aktu małżeństwa we właściwym urzędzie stanu cywilnego oświadczenie o wyborze nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa (jeżeli takowe jest potrzebne) może zostać złożone bezpośrednio przed kierownikiem USC.
   
  (W praktyce zdarzają się często sytuacje, które wymagają podjęcia innych czynności przy umiejscowieniu aktu zawarcia związku małżeńskiego związanego ze zmianą nazwiska. Dotyczy to przede wszystkim ponownego związku małżeńskiego po rozwodzie orzeczonym za granicą i zmian nazwisk wynikających z orzeczeń obcych sądów. Każde z tych zdarzeń wymagają przeprowadzenia osobnego postępowania poprzedzającego wniosek o umiejscowienie. I tak, obcy wyrok rozwodowy będzie wymagał uznania go przez sąd w Polsce, a zmiana nazwiska przez sąd obcy będzie wymagała przeprowadzenia równoległej procedury w Polsce w trybie postępowania administracyjnego we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego)

  W jaki sposób zostanie doręczona decyzja o umiejscowieniu?
   
  Załączone do wniosku oryginały dokumentów nie podlegają zwrotowi. Ponadto, po przyjęciu wniosku Urząd Stanu Cywilnego ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych z uwagi na procedurę umiejscowienia aktu w księgach stanu cywilnego. Po zarejestrowaniu zagranicznego dokumentu Urząd Stanu Cywilnego sporządza polskie odpisy aktu stanu cywilnego. Odpisy te są wydawane zainteresowanemu wraz z decyzją kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem poczty lub konsula, doręczenie ich następuje za pośrednictwem urzędu konsularnego.
   
  Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy umiejscowienia za pośrednictwem konsula wynosi około 3 miesięcy. W przypadku konieczności uzupełnienia postępowania okres ten może ulec wydłużeniu.


  UMIEJSCOWIENIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO - KROK PO KROKU
   
  AKT URODZENIA
   
  1. TŁUMACZENIE AKTU

  Tłumaczenie dokumentu może być dokonane zarówno na terenie Iranu jak i w Polsce:
  - w Iranie - tłumaczenie dokonane we własnym zakresie musi być urzędowo poświadczone przez Konsula. Prosimy o nadesłanie oryginalnego aktu wraz z tłumaczeniem. W Polsce tłumaczenie może być dokonane wyłącznie przez tłumacza przysięgłego. 

    

  2. UMIEJSCOWIENIE AKTU URODZENIA W POLSCE 

  Akty urodzeń osób małoletnich urodzonych poza granicami kraju umiejscawiane są na pisemny wniosek jednego z rodziców w USC właściwym dla jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce.
   
  Gdy wniosek składa osoba pełnoletnia która nigdy nie miała miejsca zamieszkania w kraju - właściwym do umiejscowienia aktu jest:

  Urząd Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście
  Ul. Jezuicka 1/3
  00-950 Warszawa
  tel. 4822-8314608
   
  A. Osobiście
  W Urzędzie Stanu Cywilnego należy złożyć następujące dokumenty:
  - oryginalny akt urodzenia dziecka
  - tłumaczenie aktu /zgodnie z pkt.1/
   
  B. Za pośrednictwem osób na stałe przebywających w Polsce
  W Urzędzie Stanu Cywilnego należy złożyć następujące dokumenty:
  - oryginalny akt urodzenia dziecka
  - tłumaczenie aktu urodzenia /zgodnie z pkt.1/
  - pełnomocnictwo do umiejscowienia aktu w Państwa imieniu
   
  C. Przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC
  Należy przesłać następujące dokumenty:
  - oryginalny akt urodzenia
  - tłumaczenie aktu /zgodnie z pkt.1/
  - wniosek do Kierownika USC
   
  D. Za pośrednictwem Ambasady
  W Ambasadzie należy złożyć następujące dokumenty:
  - oryginalny akt urodzenia
  - tłumaczenie aktu /zgodnie z pkt.1/
  - wypełniony wniosek do Kierownika USC 

  Uwaga
  USC mogą wymagać innych dodatkowych dokumentów, np. odpis aktu małżeństwa rodziców.
  Ze względu na długi czas oczekiwania spowodowany długą drogą urzędową w wariancie D , sugerujemy skorzystanie z wariantów A,B,C. 
   

  AKT MAŁŻEŃSTWA 
   
  1. TŁUMACZENIE AKTU

  Tłumaczenie dokumentu może być dokonane zarówno na terenie Iranu jak również w Polsce:
  - w Iranie - tłumaczenie dokonane we własnym zakresie musi być urzędowo poświadczone przez Konsula. Prosimy o nadesłanie oryginalnego aktu wraz z tłumaczeniem. W Polsce tłumaczenie może być dokonane wyłącznie przez tłumacza przysięgłego. 
   
  2. OŚWIADCZENIE O WYBORZE NAZWISKA

  Sporządzane jest w przypadku, gdy akt małżeństwa nie zawiera informacji o zmianie nazwiska małżonków w wyniku zawarcia związku małżeńskiego. Nie złożenie takiego oświadczenia oznacza, że małżonkowie zostają przy swoich dotychczasowych nazwiskach.
   
  A. W przypadku, gdy akty umiejscawiane są w USC właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania jednego z małżonków należy sporządzić pisemne oświadczenie o wyborze nowego nazwiska /patrz wzór poniżej/ i złożyć podpis:
  - w obecności notariusza publicznego, a następnie zaopatrzyć w pieczęć Ministerstwa Spraw Zagranicznych. albo
  - w obecności konsula /wymagane jest osobiste stawiennictwo w Ambasadzie w godzinach urzędowania/. 
   
  B. W przypadku, gdy małżonkowie urodzili się poza granicami Polski i nigdy tam nie zamieszkiwali, a w akcie małżeństwa nie ma adnotacji o zmianie nazwiska - akty małżeństwa umiejscawiane są za pośrednictwem Konsulatu. Oświadczenie o wyborze nowego nazwiska należy wówczas złożyć przed konsulem.
  Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania.
  W sytuacji, gdy nazwiska określone w oświadczeniu widnieją w paszportach wydanych przed umiejscowieniem aktu - prosimy o załączenie do dokumentacji kopii paszportu. 

    
   
  3. UMIEJSCOWIENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA W POLSCE
   
  Akty małżeństwa umiejscawia się w USC właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania jednego z małżonków.
  Akty małżeństwa osób urodzonych poza granicami kraju i nigdy nie zamieszkujących w Polsce umiejscawiane w Urzędzie Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście Ul. Jezuicka 1/3, 00-950 Warszawa, tel. +4822-8314608 

  A. Osobiście
  W USC należy złożyć następujące dokumenty:
  - oryginalny akt małżeństwa
  - tłumaczenie aktu /zgodnie z pkt.1/
  - ewentualnie oświadczenie o wyborze nazwiska złożone przed kierownikiem USC
   
  B. Za pośrednictwem osób na stałe przebywających w Polsce
  W USC należy złożyć następujące dokumenty:
  - oryginalny akt małżeństwa
  - tłumaczenie aktu /zgodnie z pkt.1/
  - ewentualnie oświadczenie o wyborze nazwiska /zgodnie z pkt.2 A /
  - pełnomocnictwo do umiejscowienia aktu w Państwa imieniu.
   
  C. Przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC - za wyjątkiem osób, których dotyczy punkt 2B
  Należy przesłać następujące dokumenty:
  - oryginalny akt małżeństwa
  - tłumaczenie aktu /zgodnie z pkt.1/
  - oświadczenie o wyborze nazwiska /patrz wzór poniżej/
  - wypełniony wniosek do Kierownika USC
   
  D. Umiejscowienie za pośrednictwem Ambasady
  W Ambasadzie należy złożyć następujące dokumenty:
  - oryginalny akt małżeństwa
  - tłumaczenie aktu /zgodnie z pkt.1/
  - ewentualnie oświadczenie o wyborze nazwiska /patrz wzór poniżej/
  - wypełniony wniosek do Kierownika USC
  - opłata konsularna za umiejscowienie aktu


  Ze względu na długi czas oczekiwania spowodowany długą drogą urzędową w wariancie D , sugerujemy skorzystanie z wariantów A,B,C


  AKT ROZWODOWY 
   
  1. TŁUMACZENIE AKTU

  Tłumaczenie dokumentu może być dokonane zarówno na terenie Iranu jak również w Polsce: 
  - w Iranie - tłumaczenie dokonane we własnym zakresie musi być urzędowo poświadczone przez Konsula. Prosimy o nadesłanie oryginalnego aktu wraz z tłumaczeniem. Opłata konsularna za poświadczenie każdej rozpoczętej strony tłumaczenia - w Polsce - tłumaczenie może być dokonane wyłącznie przez tłumacza przysięgłego.  
  2. LEGALIZACJA AKTU ROZWODOWEGO

  Akt rozwodowy, który ma być przedłożony w Polsce powinien być opatrzony w pieczęć  Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

   
  3. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO W POLSCE

  Wyrok rozwodowy powinien być złożony w Sądzie Okręgowym, właściwym dla miejscu zamieszkania z wnioskiem o uznanie wyroku sądu obcego. Osoby, które nie posiadają stałego meldunku w Polsce zwracają się do Sądu Okręgowego w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-951 Warszawa, tel. 48-22-6200371
   
  A. Osobiście
  W Sądzie Okręgowym należy złożyć następujące dokumenty:
  - wniosek do sądu o uznanie wyroku rozwodowego sądu obcego
  - oryginalny akt rozwodowy, zalegalizowany w Ambasadzie /zgodnie z pkt.2/
  - tłumaczenie aktu rozwodowego /zgodnie z pkt.1/
  - w sądzie należy uiścić stosowną opłatę sądową
   
  B. Za pośrednictwem osób na stałe przebywających w Polsce
  W sądzie należy złożyć następujące dokumenty:
  - wniosek do sądu o uznanie wyroku rozwodowego sądu obcego
  - oryginalny akt rozwodowy /zgodnie z pkt.2/
  - tłumaczenie aktu rozwodowego /zgodnie pkt.1 /
  - poświadczone notarialnie pełnomocnictwo do złożenia aktu w Państwa imieniu i reprezentowania przed Sądem.
  - dokonanie stosownej opłaty sądowej 
  Ambasada nie pośredniczy w postępowaniu zmierzającym do uznania obcego wyroku rozwodowego w Polsce. 

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: