close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • INFORMACJE OGÓLNE

   

   

  Wiza Schengen (symbol C) – uprawnia do tranzytu przez terytorium państw członkowskich Schengen lub planowany pobyt na terytorium tych państw członkowskich nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, w ramach okresu ważności wizy.

   

   

   

  Okres ważności wizy i długość dozwolonego pobytu określa się w oparciu o wyniki analizy wniosku wizowego.

   

   

   

  Wiza może zostać wydana na jeden, dwa lub więcej wjazdów. Okres ważności nie może być dłuższy niż pięć lat. W przypadku tranzytu długość dozwolonego pobytu odpowiada czasowi potrzebnemu na tranzyt.

   

   

   

  Jeżeli aplikant ma zamiar zatrzymać się na terytorium Polski, w sumie ponad 90 dni (co najmniej 91 dni), podczas jednej lub kilku wizyt w okresie półrocznym liczonym od daty pierwszego wjazdu, powinien ubiegać się o wizę krajową typu D.

   

   

   

  Wiza krajowa typu D uprawnia posiadacza do:

   

   

   

  - przebywania na terytorium Polski przez cały okres jej ważności;

   

   

   

  - dodatkowo do możliwości przebywania na terytorium innych państw Schengen przez okres do trzech miesięcy w okresie półrocznym.

   

   

   

  Zasady składania wniosku wizowego:

   

   

   

  W celu aplikowania o wizę należy w pierwszej kolejności zarejestrować się na stronie internetowej https://secure.e-konsulat.gov.pl/Default.aspx, wypełnić aplikację wizową oraz w trakcie rejestracji wybrać dzień złożenia dokumentów w konsulacie.

   

   

   

  Wnioski wizowe przyjmowane są w konsulacie od niedzieli do czwartku w godz. 9.00-13.00. W tym terminie w godzinach 13:00-15:00 wydawane są również paszporty, przyjmowane skargi i wnioski. Informacje konsularne dostępne są pod nr telefonu wskazanym w zakładce Kontakt w godz. 9.00-17.00.

   

   

   

  Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż trzy miesiące przed rozpoczęciem planowanej wizyty. Posiadacze wizy wielokrotnego wjazdu mogą złożyć wniosek przed datą, z którą wygasa wiza ważna przez okres przynajmniej sześciu miesięcy.

   

   

   

  Od osoby ubiegającej się o wizę pobierane są dane biometryczne obejmujące fotografię jej twarzy i dziesięć odcisków jej palców zgodnie z zabezpieczeniami określonymi w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przyjętej przez Radę Europy, w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka.

   

   

   

  Decyzję w sprawie wniosku podejmuje się w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W indywidualnych przypadkach termin ten można przedłużyć maksymalnie do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku lub, w przypadku reprezentacji, gdy zasięga się opinii reprezentowanego państwa członkowskiego.

   

   

   

  Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, termin ten można przedłużyć do maksymalnie 60 dni kalendarzowych.

   

   

   

   

   

  INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU WYPEŁNIENIA WNIOSKU WIZOWEGO

   

   

   

   

  Wniosek wizowy należy wypełnić w języku polskim lub angielskim na komputerze, maszynie lub pismem naśladującym druk, bez skreśleń i poprawek, zgodnie z odpowiednimi wpisami zawartymi w dokumencie podróży.

   

   

   

  Wszystkie punkty wniosku muszą być wypełnione.

   

   

   

  Do kwestionariusza wizowego musi być dołączona kserokopia strony paszportu zawierającej dane osobowe, kserokopia pierwszej strony oraz inne niezbędne dokumenty.

   

   

   

  W lewym, górnym rogu należy przykleić jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

   

   

   

  Kwestionariusze nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane.

   

   

   

  Przykładowe wnioski: wiza krajowa i wiza Schengen.

   

   

   

  Formularze wizowe pobrać można za pomocą platformy internetowej e-konsulat.

   

   

   

  Wzory dostępnych formularzy można znaleźć tutaj: wiza krajowa i wiza Schengen.

   

   

   

   

   

   

   

  Podstawę do wydania decyzji wizowych stanowią:

   

   

   

   

   

  a) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz. U. z 2015r. poz.1274, z późń. zm);

   

   

   

  b) Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych;

   

   

   

  c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy, http://www.msz.gov.pl/resource/49d1a82d-9384-4a8f-97c3-5252e750c217:JCR, zwane dalej: "WKW" lub "Kodeksem Wizowym";

   

   

   

  d) Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 1650, z późń. zm.).

   

   

   

   

   

   

   

  WYMAGANE DOKUMENTY W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU WIZOWEGO (WIZA SCHENGEN)

   

   

   

   

   

  Niezbędne dokumenty:

   

   

   

  1. wniosek wizowy ze zdjęciem. Wniosek wizowy powinien być wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim, urzędowym(-ych) kraju przyjmującego, w przypadku np. j. rosyjskiego - transliteracja) i podpisany. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego;
  2. jedno kolorowe zdjęcie en face 3,5 x 4,5 cm;
  3. dokument podróży wraz z kserokopią;

   

   

   

  Zgodnie z art. 12 WKW osoba ubiegająca się o wizę przedstawia ważny dokument podróży, który spełnia następujące kryteria:

   

   

   

  a) jest ważny jeszcze co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium państw członkowskich lub, w przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium państw członkowskich. Niemniej w uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte;

   

   

   

  b) zawiera przynajmniej dwie wolne strony;

   

   

   

  c) został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

   

   

   

  1. podróżne ubezpieczenie medyczne;

   

   

   

  Zgodnie z Artykułem 15 pkt. 3 WKW, ubezpieczenie powinno być ważne na całym terytorium państw członkowskich i obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR. Jeżeli wydana zostaje wiza o ograniczonej ważności terytorialnej, obejmująca terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich, ubezpieczenie musi być ważne przynajmniej w państwach członkowskich, których dotyczy wiza. W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu lub tranzytu. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać termin pierwszego wjazdu (w przypadku wiz tranzytowych pełen wnioskowany okres), ponadto informujemy, iż podczas kolejnych pobytów w strefie Schengen każdorazowo jest wymagane posiadanie ubezpieczenia medycznego. Prosimy o przedstawienie oryginału i kserokopii ubezpieczenia wypełnionego pismem maszynowym. Polisa może być wystawiona przez miejscową lub polską firmę ubezpieczeniową.

   

   

   

  1. środki finansowe;

   

   

   

  Podstawa prawna:

   

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu.

   

   

  1. kopia paszportu wewnętrznego (ID) oraz aktu urodzenia (BC);
  2. rezerwacja biletu lotniczego wraz z numerem pasażera;

   

   

   

  Aby nie ponosić dodatkowych kosztów z tytułu zakupu biletu lotniczego przed wydaniem decyzji wizowej rekomendujemy wstrzymanie się z zakupem biletu do czasu wydania tejże decyzji. Wiza zostanie wydana na okres wskazany na bilecie lotniczym.

   

   

   

   

   

  Dokumenty uzupełniające:

   

   

   

   

  Dodatkowe dokumenty dotyczące Visa Business

   

   

   

  • oficjalne zaproszenie od partnera biznesowego w Polsce, określające cel oraz czas trwania wizyty i wydatki, które zostaną objęte przez polską firmę,

   

   

   

  • odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z Ewidencji Działalności Gospodarczej potwierdzające fakt zarejestrowania polskiej firmy,

   

   

   

  • oświadczenie banku wykazujące bilans lokalnej firmy i / lub prywatnego konta bankowego z ostatnich 3 miesięcy, dowód uiszczania opłat na ubezpieczenie społeczne(lista-e-bimeh ),

   

   

   

  • oświadczenie od pracodawcy, wydrukowane na papierze firmowym potwierdzające cel i czas trwania wizyty, aktualną pozycję wnioskodawcy w firmie, koszty które zostaną pokryte przez firmę lokalną itp.,

   

   

   

  • dotychczasowe kontrakty, zamówienia, dowody transakcji handlowych z polską firmą,

   

   

   

  • rezerwacja hotelu.

   

   

   

  Dodatkowe dokumenty dotyczące studiów/konferencji

   

   

   

  • oficjalne zaproszenie z uczelni/organizacji zapraszających w Polsce, określający cel, warunki i czas trwania wizyty, koszty które zostaną pokryte przez stronę polską,

   

   

   

  • potwierdzenie wniesienia opłaty za studia, udział w konferencji itd.,

   

   

   

  • świadectwo pracy/dyplom ukończenia studiów, licencje zawodowe,

   

   

   

  • list polecający od pracodawcy/organizacji, wydrukowany na oficjalnym papierze firmowym, określający cel, warunki i czas trwania wizyty, obecnie wykonywany zawód/stanowisko wnioskodawcy, koszty które zostaną pokryte przez pracodawcę/organizację,

   

   

   

  • rezerwacja hotelu.

   

   

   

  Dodatkowe dokumenty dotyczące Wizy Turystycznej

   

   

   

  • szczegółowy plan trasy turystycznej,

   

   

   

  • potwierdzenie uiszczenia płatności za pobyt w hotelu,

   

   

   

  • dowód statusu zawodowego aplikanta-świadectwo zatrudnienia lub działalności gospodarczej (aktualna pozycja wnioskodawcy w firmie, ścieżka kariery), ewentualne zgody na wyjazd,

   

   

   

  • dowód posiadania wystarczających środków finansowych, statusu finansowego i zasobów - wynagrodzenie, emerytura, wypłaty ubezpieczeń społecznych (Wykaz-e-Bimeh), sprawozdania bilansu osobistych kont bankowych obejmujących ostatnie 6 miesięcy, dokumenty własności nieruchomości itp.),

   

   

   

  • oryginalny akt małżeństwa/rozwód (jeśli dotyczy),

   

   

   

  • pozwolenie na podróż wydane przez obojga rodziców (w przypadku gdy wnioskodawca jest małoletni).

   

   

   

  Wszelkie dodatkowe dokumenty złożone w języku oryginalnym powinny być urzędowo przetłumaczone na język angielski lub polski.

   

   

   

  Przedstawienie powyższych dokumentów nie daje wnioskodawcy gwarancji uzyskania wizy.

   

   

   

  Proszę zwrócić uwagę, że ambasada jest uprawniona do żądania dodatkowych dokumentów lub informacji.

   

   

   

   

   

  Informacje dodatkowe

   

   

   

   

  Zgodnie z art.13 Kodeksu Wizowego państwa członkowskie pobierają od osoby ubiegającej się o wizę dane biometryczne obejmujące fotografię jej twarzy i dziesięć odcisków jej palców zgodnie z zabezpieczeniami określonymi w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przyjętej przez Radę Europy, w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka.

   

   

   

  Składając pierwszy wniosek, osoba ubiegająca się o wizę zobowiązana jest do osobistego stawiennictwa. Zostają wówczas pobrane następujące identyfikatory biometryczne osoby ubiegającej się o wizę:

   

   

   

  a) fotografia, zeskanowana lub zrobiona w chwili składania wniosku, oraz

   

   

   

  b) jej płaskie odciski dziesięciu palców pobrane cyfrowo.

   

   

   

  Jeżeli odciski palców pobrane od osoby ubiegającej się o wizę jako część jej wcześniejszego wniosku wizowego zostały po raz pierwszy wprowadzone do systemu VIS mniej niż 59 miesięcy przed dniem wpłynięcia nowego wniosku, zostają one skopiowane do kolejnego wniosku. Jednakże jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do tożsamości osoby ubiegającej się o wizę, konsulat jest uprawniony do pobrania odcisków palców.

   

   

   

  Zgodnie z artykułem 14 (6) Kodeksu Wizowego konsulat może odstąpić od egzekwowania jednego lub kilku wymogów, jeżeli wiadomo, że osoba ubiegająca się o wizę wcześniej udowodniła, że jest uczciwa i wiarygodna, a zwłaszcza że z poprzednich wiz korzystała zgodnie z prawem, i jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że w chwili przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich będzie spełniała wymogi art. 5 (1) Kodeksu Granicznego Schengen.

   

   

   

  Zgodnie z artykułem 21 (8) Kodeksu Wizowego podczas rozpatrywania wniosku konsulat może w uzasadnionym przypadku zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę i poprosić o dodatkowe dokumenty, które nie były wskazane w wymienionym wyżej wykazie  (np., dokumenty umożliwiające ustalenie zamiaru opuszczenia terytorium strefy Schengen przez osobę ubiegającą się o wizę przed upływem terminu ważności wizy, o którą aplikuje wnioskodawca. W ten sposób aplikujący zostaje poinformowany o tym, że złożenie wyżej wymienionych dokumentów nie gwarantuje automatycznego wydania wizy.

   

   

   

  Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do Konsulatu/wydziału konsularnego faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.

   

   

   

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu, posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z w art. 5 kodeksu granicznego Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

   

   

   

   

  INFORMACJA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UE

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

   

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

  Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

   

   

  Członkami rodziny obywatela UE są:

  - współmałżonek,

  - dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

  - rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

   

  W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

  - wniosek wizowy (wypełniony w systemie e-Konsulat), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  - ważny paszport,

  - dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  - dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

   

  Odmowa wydania wizy

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

   

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

   

  Podstawy prawne:

  - ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].

  - ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).

  - ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

  [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

   

   

   

  OPŁATA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU WIZOWEGO

   

   

   

   

  Zgodnie z art. 16 WKW składając wniosek wizowy uiszczana jest opłata wizowa w wysokości 60 EUR. Dzieci w wieku od lat sześciu do poniżej lat 12 uiszczają opłatę wizową w wysokości 35 EUR.

   

   

   

  Opłatę wizową znosi się względem osób ubiegających się o wizę należących do jednej z następujących kategorii:

   

   

   

  a) dzieci poniżej 6 roku życia;

   

   

   

  b) uczniowie, studenci, uczestnicy studiów doktoranckich i towarzyszący nauczyciele, którzy podróżują w celu podjęcia studiów lub udziału w szkoleniach;

   

   

   

  c) naukowcy z państw trzecich podróżujący w celu prowadzenia badań naukowych zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu 2005/761/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w celu ułatwienia wydawania przez państwa członkowskie jednolitych wiz krótkoterminowych dla naukowców z państw trzecich podróżujących w ramach Wspólnoty w celu prowadzenia badań naukowych (21);

   

   

   

  d) przedstawiciele organizacji niekomercyjnych w wieku do lat 25 uczestniczący w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne.

   

   

   

  W sytuacji, w której wniosek wizowy jest dopuszczalny opłata wizowa nie podlega zwrotowi. Osoba ubiegająca się o wizę otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłaty wizowej.

   

   

   

   

   

  DODATKOWE INFORMACJE

   

   

   

   

  Osobom ubiegającym się o wizę, którym odmówiono wydania wizy, wizę odwołano lub unieważniono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje prawo do odwołania się od takiej decyzji w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

   

   

   

  Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych znajdujących się w systemie informacji wizowej (VIS) jest Centralny Organ Techniczny KSI, Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.

   

   

   

  Skargi dotyczące ochrony danych osobowych są rozpatrywane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   

   

   

  Jeżeli intencją aplikującego jest podróż z kraju trzeciego do innego kraju trzeciego jedynie z międzylądowaniem w krajach Schengen (na terytorium RP), a także:

   

   

   

  a) aplikant nie zamierza opuszczać sfery tranzytowej lotniska,

   

   

   

  b) posiada obywatelstwo Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Kongo, Erytrei, Etiopii, Ghany, Islamskiej Republiki Iranu, Iraku, Nigerii, Pakistanu, Sudany czy Sri Lanki

   

   

   

  zobowiązany jest aplikować o wizę tranzytową (symbol A).

   

   

   

  Tabela konsultacji wizowych (Załącznik nr 1).

   

   

   

   

   

   

   

  WYMAGANE DOKUMENTY W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU WIZOWEGO (WIZA KRAJOWA)

   

   

   

   

   

  Niezbędne dokumenty:

   

   

   

  1. wniosek wizowy ze zdjęciem (formularze wizowe pobrać można za pomocą platformy internetowej e-konsulat). Wniosek wizowy powinien być  wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim, urzędowym(-ych) kraju przyjmującego, w przypadku np. j. rosyjskiego - transliteracja) i podpisany. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego;
  2. jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm;

   

   

   

  Zgodnie z par. 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r.:

   

   

   

  Fotografia dołączana do wniosku (…), spełnia następujące wymagania:

   

   

   

  1) jest nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;

   

   

   

  2) ma wymiary 35 mm × 45 mm;

   

   

   

  3) została wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

   

   

   

  4) przedstawia wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowuje naturalny kolor jego skóry;

   

   

   

  5) przedstawia wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.

   

   

   

  1. dokument podróży;

   

   

   

  Zgodnie z art. 77 ust. 5 Ustawy o cudzoziemcach w związku z art. 12 WKW cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej przedstawia do wglądu dokument podróży, który spełnia łącznie następujące kryteria:

   

   

   

  1) jego okres ważności upłynie nie wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności wizy, o którą się ubiega;

   

   

   

  2) zawiera przynajmniej dwie wolne strony;

   

   

   

  3) został wydany w ciągu ostatnich 10 lat.

   

   

   

  Ponadto osoba ubiegająca się o wizę przedstawia ważny dokument podróży, który spełnia następujące kryteria:

   

   

   

  a) jest ważny jeszcze co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium państw członkowskich lub, w przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium państw członkowskich. Niemniej w uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte;

   

   

   

  b) zawiera przynajmniej dwie wolne strony;

   

   

   

  c) został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

   

   

   

  1. podróżne ubezpieczenie medyczne;

   

   

   

  Zgodnie z art. 25 ust. 1 ppkt 2a oraz ust. 2 Ustawy o cudzoziemcach, cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany:

   

   

   

  1) (…);

   

   

   

  2) posiadać oraz okazać na żądanie:

   

   

   

  a) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.17)) lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku – w przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej.

   

   

   

  Ponadto cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, który nie podlega jeszcze ubezpieczeniu zdrowotnemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obo-wiązek określony w ust. 1 pkt 2 lit. a realizuje poprzez okazanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego do dnia uzyskania przez niego ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku.

   

   

   

  1. środki finansowe;

   

   

   

  Podstawa prawna:

   

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu.

   

   

  1. kopia paszportu wewnętrznego (ID) i aktu urodzenia (BC);
  2. rezerwacja biletu lotniczego wraz z numerem pasażera;

   

   

   

  Aby nie ponosić dodatkowych kosztów z tytułu zakupu biletu lotniczego przed wydaniem decyzji wizowej rekomendujemy wstrzymanie się z zakupem biletu do czasu wydania tejże decyzji. Wiza zostanie wydana na okres wskazany na bilecie lotniczym.

   

   

   

  1. opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego w wysokości 60 EUR.

   

   

   

  Dokumenty uzupełniające:

   

   

   

  Wykonywanie pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy:

   

   

   

  • zezwolenie na pracę, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 43a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane.

   

   

   

  Wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę:

   

   

   

  • zezwolenie na pracę.

   

   

   

  Pełnienie funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałowa w organizacji:

   

   

   

  • wyciąg zupełny z Krajowego Rejestru Sądowego.

   

   

   

  Odbycie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia, w celu szkolenia zawodowego i w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach:

   

   

   

  • zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt zakwalifikowania się na dane studnia i/lub szkolenie.

   

   

   

  Korzystanie z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka:

   

   

   

  • Karta Polaka.

   

   

   

   

   

  Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

   

   

   

   

  Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do konsulatu/wydziału konsularnego faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.

   

   

   

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

   

   

   

   

  OPŁATA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU WIZOWEGO

   

   

   

   

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych w zw. z art. 118 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne składając wniosek wizowy uiszczana jest opłata wizowa w wysokości 60 EUR.

   

   

   

  W sytuacji, w której wniosek wizowy jest dopuszczalny opłata wizowa nie podlega zwrotowi. Osoba ubiegająca się o wizę otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłaty wizowej.

   

   

   

   

   

  DODATKOWE INFORMACJE

   

   

   

   

  Decyzję w sprawie wniosku podejmuje się w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.

   

   

   

  W przypadku odmowy/unieważnienia/cofnięcia wizy decyzję taką przedstawia się osobie na standardowym formularzu.

   

   

   

  Osobom ubiegającym się o wizę, którym odmówiono wydania wizy, wizę odwołano lub unieważniono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje prawo do odwołania się od takiej decyzji w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Opłata z tego tytułu wynosi 60 euro.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: